PRODUKTE

Kochwurst - Rotwurst

  • Filetrotwurst Filetrotwurst
  • Fleischrotwurst Fleischrotwurst
  • Grützblutwurst Grützblutwurst
  • Pommersche Rotwurst Pommersche Rotwurst
  • Tollatsch Tollatsch
  • Zungenwurst Zungenwurst